DỰ ÁN NHÀ MÁY SEG


    THÔNG TIN DỰ ÁN

    DỰ ÁN NHÀ MÁY SEGI QUY MÔ:
    Công suất xử lý ‐ 750 người.
    HẠNG MỤC: Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt.