DỰ ÁN MỎ KHE CHUỐI


  THÔNG TIN DỰ ÁN

  Trạm xử lý nước thải sinh hoạt, phục vụ cán bộ, công nhân mỏ than khe chuối.

  Công suất: 60m3/ngày đêm.

  Công nghệ: AAO kết hợp giá thể di động MBBR, Bể lắng lamen.

  Cung cấp thiết bị, lắp đặt và chuyển giao công nghệ.

  Chất lượng nước sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT- cột B.