Mỏ than Khe chuối


    THÔNG TIN DỰ ÁN

    Công suất xử lý: 60m3/ ngày đêm

    Chất lượng nước sau xử lý: QCVN40:2011/BTNMT- cột B