KHU DÂN CƯ PHỐ PHAN ĐÌNH PHÙNG


    THÔNG TIN DỰ ÁN

    Công suất: 220m3/ ngày

    Chất lượng nước sau xử lý: QCVN14:2008/BTNMT- cột B