LỊCH
  MỘT SỐ VĂN BẢN QUI ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN QUI PHẠM TRONG XÂY DỰNG

  Luật:

   

   

  1. Luật số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010Luật thuế bảo vệ môi trường.
  2. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. 
  3. Luật số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Luật đấu thầu.                  
  4. Luật số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003Luật quy định về hoạt động xây dựng.

   

  Tham khảo thêm tại đây...

   Nghị Định - Thông Tư:

   

   

  1. Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng.             
  2. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012Cấp giấy phép xây dựng. 
  3. Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010Nghị định về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ Việt Nam.                  
  4.Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.        
  5 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007  Nghị định về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.       

   

   

   

   

  1. Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 02 năm 2013Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.                                              
  2. Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012Ban hành qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia. nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.  
  3. Thông tư số 8/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012Hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn.       
  4. Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010Qui định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.        
  5. Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 03 năm 2010  Qui định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.     
  6. Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17 tháng 02 năm 2009  Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.            
  7. Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

   

   

  Tham khảo thêm tại đây...

   

  Quyết Định:

   

   
  1. Quyết định số 1929/QĐ-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2009Phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.                       
  2. Quyết định số 1930/QĐ-TTG ngày 20 tháng 11 năm 2009

  Phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.                         

  3. Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2006

  Ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/ chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)                            

   

  Tham khảo thêm tại đây...

   

  Qui Chuẩn - Qui Phạm:

   

  1. TCVN 6706-2000Chất thải nguy hại - Phân loại.
  2. TCVN 3890-2009Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.
  3. TCVN 33-2006Tiêu chuẩn cấp nước.
  4. TCVN 51-1984Tiêu chuẩn thoát nước mạng lưới và bên ngoài công trình.
  5. TCVN 51-2008Tiêu chuẩn thoát nước mạng lưới và bên ngoài công trình.
  6. QCVN 14:2008/BTNMTQui chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt