LỊCH

  KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ

   

  KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

  THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

  KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

  THIẾT KẾ CÁC TRẠM BƠM TRUNG CHUYỂN VÀ THU GOM NƯỚC THẢI

  THIẾT KẾ ĐẬP TRÀN, CÔNG TRÌNH THU NƯỚC, VÀ TUYẾN ỐNG TRUYỀN TẢI NƯỚC THÔ

  THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP

  THIẾT KẾ VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHO CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, NƯỚC THẢI Y TẾ...

  THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

  CÁC DỊCH VỤ THIẾT KẾ KHÁC:

   

  - THIẾT KẾ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

  - THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ XẤY DỰNG XỬ LÝ RÁC THẢI

  - THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ